Obchodné podmienky

internetového obchodu www.dofal.sk

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom systému elektronického predaja internetového obchodu www.dofal.sk. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.dofal.sk, ktorým je obchodná firma DOFAL JS s.r.o, so sídlom Nám 28. října 24, 602 00 Brno, Česká republika zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, spisová značka C 97950, IČO: 05830371, DIČ: CZ05830371;
 • Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.dofal.sk odoslaním elektronickej Objednávky Predávajúcemu;
 • Tovar - výrobky alebo služby v ponuke internetového obchodu www.dofal.sk;
 • Objednávka - odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného Tovaru z ponuky internetového obchodu www.dofal.sk a cenu tohto Tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho;
 • Spotrebiteľ - je Kupujúci, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 • Kúpna zmluva – kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov). V prípade, že je Kupujúci podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov), prípadne sa na tom Kupujúci a Predávajúci dohodli, jedná sa o kúpnu zmluvu podľa Obchodného zákonníka.

 

Objednávanie Tovaru

V internetovom obchode www.dofal.sk môže nakupovať každý Kupujúci aj bez nutnosti registrácie, stačí si len vybrať Tovar a vyplniť adresu pre doručenie. Môžete sa však aj zaregistrovať a využiť tak výhody nášho systému, ktorý bude ukladať Vaše Objednávky.  Tie si môžete kedykoľvek pozrieť a taktiež si zapamätá Vaše údaje, ktoré v ďalších Objednávkach vyplní za Vás.

V prípade, ak požadujete daňový doklad vystavený na firmu, musí Vaša Objednávka obsahovať celý obchodný názov firmy, presnú adresu firmy, IČO, DIČ a meno Kupujúceho.

Kvalita a ceny Tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v akosti obvyklej pre tento druh Tovaru.Technické parametre Tovaru uvedené v informáciách v internetovom obchode sa v niektorých prípadoch môžu mierne líšiť od skutočných údajov, najmä v prípade, že ich výrobca upravil (napr. uvedenie novšieho modelu), prípadne že ich nesprávne uviedol už samotný výrobca Tovaru. V takom prípade bude Kupujúci na túto skutočnosť upozornený.

Ceny uvedené v internetovom obchode www.dofal.sk sú platné v čase objednania Tovaru. Kúpna cena je stanovená dohodou a rozumie sa ňou cena Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene Tovaru nie sú započítané balné a prepravné náklady.

Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia Kupujúcim pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode www.dofal.sk, prípadne pri objednaní Tovaru telefonicky alebo e-mailom. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá Objednávka musí obsahovať podstatné náležitosti elektronickej Objednávky, za ktoré sa považujú:

 • Identifikácia Kupujúceho,t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO (ak bolo pridelené), DIČ (ako bolo pridelené), kontakt(telefón a e-mailová adresa);
 • Identifikáciu objednávaného tovaru alebo tiež jeho popis;
 • Množstvo objednávaného Tovaru;
 • Adresa miesta dodania Tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že Tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho).

Ak nebude Objednávka obsahovať vyššie uvedené náležitosti, je považovaná za neúplnú. V takom prípade sa Vás pokúsime kontaktovať za účelom spresnenia a/alebo doplnenia. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú Objednávku Predávajúcemu sa elektronická Objednávka považuje za úplnú.

Všetky prijaté elektronické Objednávky sú z našej  strany považované za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a sú záväzné. Odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii Objednávky zo strany Kupujúceho a jej prijatím na strane Predávajúceho.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej Objednávky v systéme internetového obchodu www.dofal.sk. Predávajúci potvrdí e-mailovou správou na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej Objednávke obsah elektronickej Objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo. Skontrolujte si, prosím, obsah elektronickej Objednávky uvedený v e-mailovej správe, ktorú od nás dostanete. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej Objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho nás, prosím, kontaktujte na info@dofal.sk alebo na tel. 0948 385 570.

Záväzok firmy DOFAL JS s.r.o.

Zaväzujeme sa, že Kupujúcim budeme dodávať len Tovar v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh Tovaru vyhovujících daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi na použitie či obsluhu a záručnými listami, pokiaľ je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Zároveň sa zaväzujeme, že

 • budú dodržané ceny a príslušné zľavy, ktoré boli platné v čase odoslania Objednávky Kupujúcim,
 • Tovar bude vhodne zabalený, aby sme sa v čo najvyššej miere vyhli jeho poškodeniu počas prepravy,
 • Tovaru bude dodaný v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený v Objednávke,
 • k Objednávke bude priložený daňový dokladu (faktúra), ak si Kupujúci neprial inak.

 

Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť Objednávku bez udania dôvodu a to najneskôr do 1 hodiny od jej prijatia Predávajúcim. Zrušenie Objednávky nám oznámte, prosím, emailom na adresu info@dofal.sk alebo telefonicky na 0948 385 570. Kupujúci v oznámení o zrušení Objednávky uvedie číslo Objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru alebo služby, prípadne číslo bankového účtu.

Predávajúci može zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak

 • Kupujúci uviedol na Objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce údaje,
 • sa už objednaný Tovar nevyrába alebo nedodáva.

 

V prípade zrušenia Objednávky podľa vyššie uvedeného postupu zo strany Kupujúceho, firma DOFAL neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením Objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do momentu zrušenia Objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 10 pracovných dní od stornovania Objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho. Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

Dodanie Tovaru

Tovar, ktorý si u nás objednáte, spravidla odosielame do 1 - 3 pracovných dní, našou snahou je však odoslať ho v čo najkratšej možnej lehote. V prípade, že by mal čas odoslania byť dlhší, budeme Vás o tom vopred informovať telefonicky alebo e-mailom. Podobne Vás budeme infomovať, ak si objednáte Tovar, ktorý je vypredaný, prípadne z akýchkoľvek dôvodov nie je dostupný.

Kupujúci je povinný Tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. V prípade, že si Kupujúci Tovar neprevezme, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie Tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia Tovaru.

Platobné podmienky

V internetovom obchode www.dofal.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • Dobierka. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru dopravcovi. Za úhradu na dobierku účtujeme poplatok, ktorý sa kupujúcemi zobrazí pred potvrdením objednávky.
 • Bankový prevod. Objednávku môžete zaplatiť bankovým prevodom cez bezpečnú platobnú bránu GoPay. 

  Objednaný tovar môžete uhradiť tiež priamo prevodným príkazom náš účet číslo 2401486020/8330 v Fio Banka a.s. (IBAN: SK33 8330 0000 0024 0148 6020). Ako variabilný symbol, prosím, použite číslo Vašej objednávky, ktorý sa vygeneruje po dokončení objednávky.

  Tovar bude odoslaný na Vašu adresu nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby na náš účet. V prípade, že Tovar nebude uhradený do 7 dní od zaslania Objednávky, vyhradzujeme si právo Objednávku zrušiť.

 • Platba kartou. Objednávku môžete zaplatiť kartou cez bezpečnú platobnú bránu GoPay. Akceptujeme platobné karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo DinersClub.

Poplatky za dopravu

Kupujúcemu bude účtovaná ku kúpnej cene aj cena za dopravu. Spôsob prepravy si Kupujúci vyberie pri objednávaní Tovaru označením zvolenej možnosti

Cena dopravy sa Kupujúcemu zobrazí pred potvrdením objednávky. Hmotnosť zásielky je určená vrátane obalu. Uvedené ceny dopravy sú vrátane DPH 20%.

Prevzatie Tovaru

Tovar zasielame riadne a bezpečne zabalený. Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím (a prípadne zaplatením) zásielky od prepravcu na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahlejšieho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť do prepravných dokladov. Za vady a poškodenie zavinené prepravcom nenesieme zodpovednosť.

Okamžite po prevzatí zásielky Tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia Tovaru alebo neúplnosti zásielky. Túto skutočnosť prosím nahláste na našom telefónnom čísle 0948 385 570 alebo emailovej adrese info@dofal.sk. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, nebude braný ohľad.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy za nasledujúcich podmienok:

 • Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr do 14 dní od prevzatia Tovaru, a to buď emailom na info@dofal.sk alebo poštou na adrese DOFAL JS s.r.o., Nám. 28. října 24, 602 00 Brno. Spotrebiteľ môže k tomuto účelu použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • Spotrebiteľ doručí predávajúcemu Tovar, kópiu faktúry a prípadne záručný list, ak bol vydaný. 
 • Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu údaje potrebné na vrátenie ceny alebo zaplateného preddavku za Tovar, t.j. číslo účtu alebo adresu.
 • Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

 

Odstúpením Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať Tovar späť a vrátiť Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od neho na základe Kúpnej zmluvy prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Pre účely odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy sa Tovar považuje za prevzatý Sptrebiteľom okamihom, kedy Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo, ak sa Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávka dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby za Tovar predtým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

Po vzájomnej dohode Spotrebiteľa a Predávajúceho môže byť vrátenie Tovaru uskutočnené formou výmeny za iný Tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou Objednávkou Spotrebiteľa alebo samostatne. Ak sa Tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny Tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovar vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného Spotrebiteľa. Ve internetovom obchode www.dofal.sk ide hlavne o tovar v kategórii Autolaky v spreji.

Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa nevzťahuje na kúpu Tovaru, kedy je Kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. Tieto prípady sa neriadia zákonom 102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a v takomto prípade nemá Kupujúci právo, s výnimkou zákonných dôvodov, od Kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

Reklamácie

Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť čo najrýchlejšie. Podmienky reklamácie upravuje Reklamačný poriadok.

Ako postupovať pri reklamácii?

 • informujte nás o reklamácii emailom (info@dofal.sk), telefonicky 0948 385 570 alebo písomne (DOFAL JS s.r.o, Nám. 28. října 24, 602 00 Brno);
 • reklamovaný Tovar zašlite na našu adresu poštou ako doporučený balík, kuriérom alebo nám ho doručte osobne. Zaslanie na dobierku bohužiaľ neakceptujeme. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu Tovaru. Prosíme Vás, aby ste nám reklamovaný tovar, hlavne náradie, zasielali čistý;
 • do zásielky uveďte dovod reklamácie a Vašu adresu, prípadne telefón a email;
 • priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode a v prípade, že bol priložený, tiež záručný list.

 

Ľutujeme, ale počas doby vybavenia reklamácie Vám nemožme poskytnúť náhradný Tovar.

Reklamovať je možné len Tovar zakúpený a zaplatený u firmy DOFAL JS s.r.o.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@dofal.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ (t.j. Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Vlastnícke právo

Vlastnícke právo na Tovar prechádza na Kupujúceho dodaním Tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške podľa týchto Obchodných podmienok. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný Tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako Tovar Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Zodpovednosť predávajúceho za vady výrobku

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Obmedzenie zodpovednosti

Firma DOFAL JS s.r.o. nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta alebo kuriérna služba)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) - viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte,
 • prípadné nedodanie Tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu či dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,
 • škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho,
 • škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo nesprávne vyplnil registračný formulár.

 

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci neodpovedá za chyby Tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím Kupujúceho.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.dofal.sk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými súvisiacimi zákonmi slovenského právneho poriadku.

V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.dofal.sk Predávajúceho v deň odoslania elektronickej Objednávky Kupujúcim s výnimkou prípadov, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke internetového obchodu www.dofal.sk.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Súhlas s obchodnými podmienkami

Odoslaním elektronickej Objednávky kupujúci prehlasuje, že sa pred jej odoslaním oboznámil so všetkými ustanoveniami Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku internetového obchodu www.dofal.sk platných ku dňu odoslania Objednávky a že ich bez výhrad akceptuje. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej Objednávky, teda kúpnej zmluvy. Kupujúci zároveň prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Akékoľvek otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi zodpovieme v pracovných dňoch od 8 do 16 hod. na tel. čísle 0948 385 570 alebo na emaile info@dofal.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto Obchodné podmienky.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 12. 8. 2022 a rušia všetky predchádzajúce vydané Obchodné podmienky.

DOFAL JS s.r.o.